Privacybeleid

Privacyverklaring

Petanqueclub Den Egger vzw

Scherpenheuvel-Zichem

1 Algemeen
Petanqueclub Den Egger vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Petanqueclub Den Egger vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening 2016/679).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Je persoonsgegevens enkel verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt;
• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Petanqueclub Den Egger vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Petanqueclub Den Egger vzw
Zetel: Galissenstraat 4 bus 5, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Emailadres: info@pcdenegger.be
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige, vroegere en toekomstige leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Petanqueclub Den Egger vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele grond);
• Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
• Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding:
 Federatieadministratie (gerechtvaardigd belang);
 Sportieve administratie in het kader van stages, kampen… (contractuele grond);
• Het organiseren van (recreatieve) competities en toernooien:
 Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang);
 Organisatie van een sportevenement (contractuele grond);
• Het organiseren van andere activiteiten zoals sportieve en extrasportieve evenementen (contractuele grond);
• Promotie, PR en communicatie waaronder:
 Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang);
 Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming);
 Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang);
• U te kunnen contacteren via telefoon, e-mail of brief indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
• Petanqueclub Den Egger vzw analyseert uw gedrag op haar website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

3 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
• Identificatiegegevens: naam, voornaam;
• Privé-contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, adres;
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer;
• Rijksregisternummer;
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
• Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer…);
• Opleiding en vorming;
• Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden…);
• Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames…);
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website;
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
• Lijst met contactgegevens via een app;
• Internetbrowser en apparaat type;
• IP-adres.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website
Op onze website maken wij gebruik van technische en functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk plegen op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5 Verstrekking van gegevens aan derden
Naast de hieronder opgenomen samenwerking met derden, zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

5.1 Verwerkers
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:
• het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
• het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers, …);
• het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat;
• het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden).
We maken met deze partijen de nodige afspraken om de beveiliging confidentialiteit van je persoonsgegevens te waarborgen.

5.2 Ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:
• Petanque Federatie Vlaanderen;
• Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie…);
• Subsidiërende overheden;
• Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld);
• Partijen waartoe we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens mee te delen.

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

6 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 18. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pcdenegger.be, dan verwijderen wij deze informatie.

7 Bewaartermijn
Petanqueclub Den Egger vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
Petanqueclub Den Egger vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

8 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens Petanqueclub Den Egger vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en stellen bij indien nodig;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

9 Je rechten omtrent je gegevens
• Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben;
• Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn;
• Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is;
• Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
• Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails);
• Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Via volgend adres kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.
Petanqueclub Den Egger vzw
Zetel: Galissenstraat 4 bus 5, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Emailadres: info@pcdenegger.be
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

10 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

11 Wijziging privacyverklaring
Petanqueclub Den Egger vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 10 oktober 2023.


Wil je automatisch op de hoogte blijven

van het laatste nieuws van onze club?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!